Krismes

I jedanke zien iech d´r boom nog sjtoa
mit richtieje keëtse en böl zoeë jans aod,
zien ós in d’r duuster noa de naatsmès joa
e hats vol wermde evvel de knöak ram kaod

Iech zien de jesjenker, de keëtsjer mit name
preuf  ’t ése durch de mam jemaad,
zien ós zitse mit famillieë tsezame
en sjnuutse va printe en lekkere sjokkelaad.

Sjtroalende jezichter, trómpetjesjal
d’r pap deë wórp nog jet hoots óp ’t vuur,
de krismesfiejoere  in d’r auwe sjtal
en went me jeluk hauw, mit sjnei an duur

Die daag zunt verjange, verändert de welt,
de erinneroenge  zunt jood weëd en dat is wat tselt

Marloes 20.12.2020

Advertentie

Aaf en tsauw

Joep

Aaf en tsouw kómme wöad in miech óp
en vang iech aa tse sjrieve.
’t Rammelt da in miene kop
den sjrievere die blieve.

Nit ummer kunt jet sjuns op papier
en kuet iech miech ing kleëve.
Dan veul iech miech inge ‘sjtomme bier’
en han iech domme kal jesjreëve.

Zoeë noen en da, da weëd ‘t jet,
broech iech miech nit tse sjame.
Dan vluugt oes mieng heng a nui koeplet
en klinkt ’t jód tsesame.

Iech bin da sjtoots, han werm jet jelierd
evvel dan bin iech nog nit doa.
Pas went d’r Joep ziene zeëje draa jieët
darf ’t op facebook sjtoa.

Marloes

Vrung va vrung

IMG_E7369Daag in daag oes kómme ze aa,
verzukke va manslu die iech jaroets nit ken.
Ze wille jeer miene vrunk zieë,
evvel ze kómme oes anger leng

Hant sjtaatse foto’s in uniform,
zunt dokter, dierekter of jeneraal
nit jetrouwd of widmander,
miech is dat näu ejaal.

Ze zunt nèmlieg nit dat wat me leëst
De foto’s zunt jeklauwd
Ze hant óch wieër nog jajing vrung,
of i joare jet ópjebouwd.

Iech dui reëtsouw óp d’r knoep
en los ze sjtoa an duur.
Die wille nèmlieg alling mie jeld
en doa han iech zelver al ing besjtimmoeng vuur.

 

Verkierde lú

IMG_7228

 

Iech wees nit wat dat is mit lu
die oane aazieë va weë dan óch
wille durchdrieve hönne zin
en aalegke ee jedróch

Ze hant de jemeende in jen tèsj
krient van jinne teëjejaas
ze broeze uvver alles hin
en hoale óp vuur d’r jeweune man de naas

Iech wees nit wat iech mós mit dön
die verwerpe jiddes verweer
die aafbreche wille wat ieëwe aod
en ligke vuur aofeheet kweer

Iech wees wal woa iech zelver sjton
vuur Rolduc lek iech miech kweer
ós erve doa kunt jinne aa
óch jinne jrieze hódde heer


Wie sjun

 

kroatsj

Inne frisje wink is ópjesjtoache
verdrieft de wermde oes jen hoes.
Óp d’r balkong sjton iech tse jenisse,
van de keulte óp mieng hoed.

De kroats losse zich drieve
d’r wink nimt ze janz ainfach mit,
ing letste röngde um d’r  toere
pas doanoa hant ze endlieg  vrid.

Mit veul sjandaal zukke ze a pleëtsj-je
en sjtrieje um de dikste tek.
Pas wen alles óp zieng plaatsj zitst
weëd ’t sjtil doa in deë ek.

Iech zien de lóf lanksaam verklure
d’r oavend vilt, de naat bauw doa.
Noch eemoal kiek iech uvver velder

wie sjun is doch ós Kirchroa

Wie vruier

't hoes

Iech weul zoeë jeer nog ins joa kieke,
in ’t hoes woa iech jeboare bin.
De lu die in die tsiet doa woare,
junt miech noeëts oes d’r zin.

Iech weul zoeë jeer nog ins sjloffe
in t hoes woa iech e sjtumpsje woar.
´t Jeveul va doe han iech urjens verloare
en dat vilt mich aaf en tsouw zoeë sjwoar

Iech weul zoeë jeer nog ins èse
in ’t hoes woa iech mieng kinkheet verloar.
De bilder miech in de zieël  jesjlèfe,
als wuur ’t jister, zoeë kloar

Iech weul zoeë jeer nog ins joa danse
bis mörjens vrug de zon óp koam.
De oge, wie doe, losse sjanse
en de jlazer leëje bis óp d’r boam.

Iech weul zoeë vöal nog ins beleëve
en miech herinnere de sjpas.
De lu va doe nog ing kier knoevele
en miech da haode doa aa vas,

Marloes

Óp miech zelver

Viva

Iech hod miech óp miech zelver, 
da deet miech óch jinne pieng.
En wen iech ins nit loestere wil, 
iech óch va jinne de oere jeweasje krien

Iech hod miech óp miech zelver, 
en han da va jinne las. 
Went angere uvveree valle dunt,
hod iech miech zelver vas. 

Iech hod miech óp miech zelver, |
miene ruk sjtram wie e bret.
Wen um miech hin d’r krig oesbricht, 
maach iech mie éje bed.

Iech hód miech óp miech zelver, 
mie hoes mie paradies.
Mieng hemet doa kunt miech jinne aa, 
Weë dat waagt, deë hat pries.

Heemwieë

Joep

Iech woeënet in ing anger sjtad
En vroaget noa d’r maat
Die lü dónge miech nit versjtoa 
En hant miech oes-jelaad.

Iech woeënet in ing anger sjtad
En vroaget noa d’r Joep
De lü trókke ing vreëm visage
En date iech woar jetoepd.

Noen bin iech heem woa iech jehuur
En ken mie dórp nit tsuruk
D’r maat is enne kale plai
En leëg is ‘t hinger Herjods ruk.

’t Maat miech allenäu nuus oes
Want hei, hei wil iech zieë.
Zoeë lang d’r Joep zieng plaatsj behelt 
Bin iech jelukkig, han iech vrieë.

Marloes

Kóm

markt

 

Kóm vier junt e sjtöndsje
En zetse ós óp d’r maat
Vier drinke ós e beersje
Zoeë lang de zon nog laat
De kinger kanne renne en jeustere óp d’r plai
En vier, vier dunt jenisse, wie vruier, van ós tswai

Kóm vier junt e stöndsje
Sjpatsere in d’r beusj
Jenisse van de klure
en beum jevuld mit neus
De kinger zukke karsjtai en hant de jruetste sjpas
en vier, vier dunt ós haode, wie vruier, kreftieg vas

Marloes