Mieng hemet

markt

Woa bis ’t naats e lempsje brent
en me ziech de dagestsiet deet jeëve
Woa me bauw alle noabere kent
Doa mos me wille leëve,

De sjtraose, de hoezer, ’t lank drummerum
mit alle jewunde bekank,
erbónge mit lu en nit angesjerum,
jeluk en verdrós hank i hank

Woa zieng plaatsj hat jidder jek
in wieëtsjaf en óp d’r maat
woa me rauwele ken bis dat ‘t vrekt
evvel óch mitee weëd jelaad.

Zoeng plaatjs dat is mieng hemetsjtad
mie dörp, ós Kirchroa,
hei woa me moelt nog Kirchröadsj plat
iech noeëts mieë voet wil joa

Marloes

Advertenties

’t Lank

IMG_E7874

Óp en aaf in reëte bane
d’r trekker durch de eëd hin sjniet,
e hoebelt uvver alle lane
sjnakke rije hinger ziech lieët.

‘t Veld bauw dreume kan d’r boer,
hat ‘t lank in ziene kop,
wees woa de löcher ligke óp de loer
en woa e  maache mós d’r sjtop.

Lanksaam de eëd ziech ópmaache deet
an zie eng d’r zommer kunt,
kaal ‘t jruetste deel van ’t veld noen sjteet,
alling an zie nog jet oare sjtunt.

Wat zal ‘t jeëve went ‘t vrugjoar kunt,
sjtunt de velder dan alwerm in blui?
Vuur d’r winkter hei de  karoeëte sjtunt,
d’r boer bliet zieëne,  jiddere sezóng ópnui.

Marloes