Krismes

I jedanke zien iech d´r boom nog sjtoa
mit richtieje keëtse en böl zoeë jans aod,
zien ós in d’r duuster noa de naatsmès joa
e hats vol wermde evvel de knöak ram kaod

Iech zien de jesjenker, de keëtsjer mit name
preuf  ’t ése durch de mam jemaad,
zien ós zitse mit famillieë tsezame
en sjnuutse va printe en lekkere sjokkelaad.

Sjtroalende jezichter, trómpetjesjal
d’r pap deë wórp nog jet hoots óp ’t vuur,
de krismesfiejoere  in d’r auwe sjtal
en went me jeluk hauw, mit sjnei an duur

Die daag zunt verjange, verändert de welt,
de erinneroenge  zunt jood weëd en dat is wat tselt

Marloes 20.12.2020

Advertentie

Va ós

img_9329

De plaatsj woa vier kanne jenisse
va rouw en prechtiege natoer,
doa wil me nog ummer de poats va sjlisse
en verjage van ’t land d’r boer.

Iech han jee jood, jing kapitale,
bin riech jenóg mit wat iech han,
wil evvel nit de rechnoeng betsale
vuur wat noeëts mieë tseruk jedrieënd weëde kan.

Rolduc sjteet nit  óp nommer 1,
Ejeloob is woa ’t hei um jeet.
Wienieë  kómme vier noen endlieg ins bijenee
en sjtoppe vuurjód dis jekheet?

Iech los miech d’r i-jank nit verbeie
noa wat al ieëwieg is van ós.
Iech kan uuch noen al profetseie
dat iech miech nit an zie duie los.

Joedas

Doa woa rejeert ’t jroeëse jeld ,
doa vingt me jee jeluk
hat miene pap miech oeëts vertseld
en doa dink iech hu aa tseruk.

Noa boese weëd sjun weer jeheld,
evvel dat maat ja nuus oes,
went hingerliestiegheet óp ’t spieëlveld tselt
maat alling d’r duvel ing voes.

Went ’t ‘poekele’ d’r deens oesmaat,
dan is ’t flot jedoa,
dan hat ierliegheet ’t aafjelaad,
bliet alling d’r jatse jesjmak besjtoa.

Went d’r verluzer zich jewinner waant
en d’r jewinner sjteet an zie,
dan wits te dat vertrouwe weëd jesjaad,
dat veuls te an de prie.

Aaf en tsauw

Joep

Aaf en tsouw kómme wöad in miech óp
en vang iech aa tse sjrieve.
’t Rammelt da in miene kop
den sjrievere die blieve.

Nit ummer kunt jet sjuns op papier
en kuet iech miech ing kleëve.
Dan veul iech miech inge ‘sjtomme bier’
en han iech domme kal jesjreëve.

Zoeë noen en da, da weëd ‘t jet,
broech iech miech nit tse sjame.
Dan vluugt oes mieng heng a nui koeplet
en klinkt ’t jód tsesame.

Iech bin da sjtoots, han werm jet jelierd
evvel dan bin iech nog nit doa.
Pas went d’r Joep ziene zeëje draa jieët
darf ’t op facebook sjtoa.

Marloes

Mieng hemet

markt

Woa bis ’t naats e lempsje brent
en me ziech de dagestsiet deet jeëve
Woa me bauw alle noabere kent
Doa mos me wille leëve,

De sjtraose, de hoezer, ’t lank drummerum
mit alle jewunde bekank,
erbónge mit lu en nit angesjerum,
jeluk en verdrós hank i hank

Woa zieng plaatsj hat jidder jek
in wieëtsjaf en óp d’r maat
woa me rauwele ken bis dat ‘t vrekt
evvel óch mitee weëd jelaad.

Zoeng plaatjs dat is mieng hemetsjtad
mie dörp, ós Kirchroa,
hei woa me moelt nog Kirchröadsj plat
iech noeëts mieë voet wil joa

Marloes

’t Lank

IMG_E7874

Óp en aaf in reëte bane
d’r trekker durch de eëd hin sjniet,
e hoebelt uvver alle lane
sjnakke rije hinger ziech lieët.

‘t Veld bauw dreume kan d’r boer,
hat ‘t lank in ziene kop,
wees woa de löcher ligke óp de loer
en woa e  maache mós d’r sjtop.

Lanksaam de eëd ziech ópmaache deet
an zie eng d’r zommer kunt,
kaal ‘t jruetste deel van ’t veld noen sjteet,
alling an zie nog jet oare sjtunt.

Wat zal ‘t jeëve went ‘t vrugjoar kunt,
sjtunt de velder dan alwerm in blui?
Vuur d’r winkter hei de  karoeëte sjtunt,
d’r boer bliet zieëne,  jiddere sezóng ópnui.

Marloes

Vrung va vrung

IMG_E7369Daag in daag oes kómme ze aa,
verzukke va manslu die iech jaroets nit ken.
Ze wille jeer miene vrunk zieë,
evvel ze kómme oes anger leng

Hant sjtaatse foto’s in uniform,
zunt dokter, dierekter of jeneraal
nit jetrouwd of widmander,
miech is dat näu ejaal.

Ze zunt nèmlieg nit dat wat me leëst
De foto’s zunt jeklauwd
Ze hant óch wieër nog jajing vrung,
of i joare jet ópjebouwd.

Iech dui reëtsouw óp d’r knoep
en los ze sjtoa an duur.
Die wille nèmlieg alling mie jeld
en doa han iech zelver al ing besjtimmoeng vuur.

 

Verkierde lú

IMG_7228

 

Iech wees nit wat dat is mit lu
die oane aazieë va weë dan óch
wille durchdrieve hönne zin
en aalegke ee jedróch

Ze hant de jemeende in jen tèsj
krient van jinne teëjejaas
ze broeze uvver alles hin
en hoale óp vuur d’r jeweune man de naas

Iech wees nit wat iech mós mit dön
die verwerpe jiddes verweer
die aafbreche wille wat ieëwe aod
en ligke vuur aofeheet kweer

Iech wees wal woa iech zelver sjton
vuur Rolduc lek iech miech kweer
ós erve doa kunt jinne aa
óch jinne jrieze hódde heer


Wie sjun

 

kroatsj

Inne frisje wink is ópjesjtoache
verdrieft de wermde oes jen hoes.
Óp d’r balkong sjton iech tse jenisse,
van de keulte óp mieng hoed.

De kroats losse zich drieve
d’r wink nimt ze janz ainfach mit,
ing letste röngde um d’r  toere
pas doanoa hant ze endlieg  vrid.

Mit veul sjandaal zukke ze a pleëtsj-je
en sjtrieje um de dikste tek.
Pas wen alles óp zieng plaatsj zitst
weëd ’t sjtil doa in deë ek.

Iech zien de lóf lanksaam verklure
d’r oavend vilt, de naat bauw doa.
Noch eemoal kiek iech uvver velder

wie sjun is doch ós Kirchroa

Wie vruier

't hoes

Iech weul zoeë jeer nog ins joa kieke,
in ’t hoes woa iech jeboare bin.
De lu die in die tsiet doa woare,
junt miech noeëts oes d’r zin.

Iech weul zoeë jeer nog ins sjloffe
in t hoes woa iech e sjtumpsje woar.
´t Jeveul va doe han iech urjens verloare
en dat vilt mich aaf en tsouw zoeë sjwoar

Iech weul zoeë jeer nog ins èse
in ’t hoes woa iech mieng kinkheet verloar.
De bilder miech in de zieël  jesjlèfe,
als wuur ’t jister, zoeë kloar

Iech weul zoeë jeer nog ins joa danse
bis mörjens vrug de zon óp koam.
De oge, wie doe, losse sjanse
en de jlazer leëje bis óp d’r boam.

Iech weul zoeë vöal nog ins beleëve
en miech herinnere de sjpas.
De lu va doe nog ing kier knoevele
en miech da haode doa aa vas,

Marloes